سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گاهی دلــت نــمیخواهــد
دیــروز را به یاد بــیاوری
انگــیزه ای بــرای فــردا هـم نــداری . . .!!!
و حال هــم که
گاهی فــقــط دلــت میخواهــد
زانوهایــت را تــنگ در آغوش بــگیری
وگوشــه ای از گوشــه تــرین گوشه ای که می شــناسی
بـنـشینی و فـقـط نــگاه کـنی . . .!!!
گاهی دلگــیری
شایــد از خودت!!!!!!


http://up.hammihan.com/img/userupload_2013_8169456531385495807.2081.jpg
[ جمعه 94/6/6 ] [ 11:15 صبح ] [ محمد فروردین ]

نظر